transparència

En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, l'associació Drac, Diables i Gegants de La Sagrera disposa d’aquest espai per donar-vos informació de la nostra activitat.

D'esquerra a dreta:

La junta directiva fa xxxx i les seves funcions són XXXXXX. Cap membre de la junta de govern cobra cap contraprestació per dur a terme la seva tasca de voluntariat. Alhora, cap membre d'aquesta té interessos en les empreses que pugui contractar DDGS.

No existeix cap Consell Assessor de DDGS.

Objectius:

Els objectius de Drac, Diables i Gegants de La Sagrera són la representació i difusió de les activitats inherents als grups de foc, al fet geganter i culturals actuals. Fomentar, participar i organitzar activitats de lleure i culturals en l’àmbit català que puguin fer fruir del foc i les espurnes a aquells que contemplin l'espectacle i la percussió.


Memòries Institucionals

DDGS resta al corrent de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

Alhora, DDGS té reconeguda l'excempció d'IVA per a les quotes dels associats.

El portal de transparència de DDGS està certificat per TransparEnt del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ens trobem en procés d'obtenir la certificació del Codi Ètic del Consell d'Associacions de Barcelona.